Home

Privacy

Vaak vinden we onze privacy wel belangrijk, maar we handelen daar niet naar.
Onze gegevens worden volop gedeeld en achter gelaten op sites, privacy reglementen worden niet gelezen,
en vaak weten we ook niet of en hoe onze computer en smartphone precies beveiligd is.

Wat is privacy eigenlijk?
Het recht op privacy wordt omschreven als het recht om met rust te worden gelaten.

In de Nederlandse Grondwet is privacy omschreven als het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Maar er is ook privacy van informatie: de afwezigheid van informatie over jezelf bij anderen en bovendien het verbod aan anderen om zonder jouw toestemming die informatie te verwerven.
We willen dus niet dat iedereen alles maar van ons weet. Maar vaak ontkom je er niet aan dat je je gegevens moet geven. Instanties en bedrijven hebben gegevens van je nodig als je bijvoorbeeld een overeenkomst met ze aangaat, als je een dienst vraagt, als je zorg nodig bent, enz.  We leven nu eenmaal in een informatiemaatschappij, een digitale snelweg.

Je vertrouwt erop dat deze persoonsgegevens juist en correct worden opgeslagen ven vertrouwelijk worden behandeld. Dat men voldoende technische en organisatorische maatregelen treft om jouw gegevens niet in handen van ‘verkeerden’ te laten vallen, of door worden gegeven. Ook mogen niet meer gegevens dan nodig worden opgevraagd en mogen jouw gegevens niet langer bewaard worden dan nodig is.
En zo zijn er nog wel meer regels.

Om ieders privacy te waarborgen is er in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van kracht.

Maar vanaf 25 mei 2018 geldt in de gehele EU dezelfde privacywetgeving en vervalt de WBP.  Vanaf deze datum geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat betekent dat voor mij als persoon?
Door de AVG krijg je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je gegevens. Je privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid. Organisaties moeten een geldige toestemming hebben (en kunnen bewijzen) om je persoonsgegevens te verwerken. Ook heb je het recht om een organisatie te vragen je persoonsgegevens te verwijderen. En die organisatie moet ook de organisaties vragen dit te doen aan wie zij jouw gegevens hebben doorgegeven. Ook kun je onder bepaalde voorwaarden vragen om gegevens, jouw dossier, door te geven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst.

Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.
Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability).
Organisaties hebben daarom een documentatieplicht. Dit houdt in dat je met documenten moeten kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.
Maar de AVG biedt organisaties tegelijkertijd meer instrumenten die hen helpen om de wet na te leven. Bijvoorbeeld modelbepalingen voor de relatie tussen de verantwoordelijke en de verwerker (in de Wbp heet dit de bewerker) en voor doorgifte van persoonsgegevens.
Per 25 mei 2018, als de AVG van toepassing is, verandert er onder meer ook het volgende voor organisaties:
• Je hoeft verwerkingen van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• Je kan verplicht zijn een privacy impact assessment (PIA) uit te voeren;
• Je kan verplicht zijn een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
Wil je weten hoe dat zit voor jouw bedrijf?
Laat je gegevens achter en ik neem z.s.m. contact met je op!

Be Sociable, Share!